Wonen

Goesting in een woonbeleid met zorg voor de bewoners en respect voor Mol

Wat we nodig hebben is een duidelijk woonbehoefteplan, vooraleer er ongelimiteerd vergunningen voor grote bouwprojecten en mega-verkavelingen uitgedeeld worden. Hebben wij nood aan al deze groenverslindende verkavelingen? Kan aan de woonbehoefte al niet voor een deel tegemoet gekomen worden door de huidige leegstand weg te werken? Belangrijke vragen die nog geen antwoord hebben. Het kappen van een bos kan in 3 uur, voor het groeien ervan is 30 jaar nodig!

MEMO  heeft in de gemeenteraad herhaaldelijk aangedrongen op een degelijk woonbehoefteplan, de aanzet is gegeven door hierrond samen met deskundigen een partijoverschrijdende werkgroep op te richten.

Wij willen dat dit resulteert in een gedragen langetermijnvisie over wonen in onze gemeente. Hierbij is het belangrijk een prioriteitenplan op te stellen zodat niet alleen het aantal woningen dat nodig is in kaart wordt gebracht  maar ook wie deze in de toekomst zal (kunnen) bewonen. Zijn de geplande prestigieuze bouwprojecten in het centrum voor iedereen betaalbaar? Wie zijn onze toekomstige inwoners van Mol? Voor welke vorm van wonen wordt er de komende decennia vooral gekozen? Om dit allemaal in een beleidsdocument te gieten kan met meerdere actoren gewerkt worden zoals architecten, demografen, studenten, potentiële kandidaten.

De eerste stap is het inventariseren en aanpakken van leegstaande woningen en goed gelegen onbebouwde percelen. Met goed gelegen percelen worden de percelen bedoeld die wel in aanmerking komen om kernversterkend te bouwen. Verdichting en versterking van de woonkern is een absolute noodzaak om op deze manier zoveel mogelijk groene, open ruimte te vrijwaren. Door af te stappen van de huidige lintbebouwing, vermindert deze visie onze ecologische voetafdruk ook aanzienlijk.

Het is belangrijk om deze inventarissen actueel te houden, met een dynamische aanpak telkens er leegstand verdwijnt of bijkomt. Hiermee kan een beleid opgezet worden om de leegstaande gebouwen te benutten. Dat kan door stimulerend of sanctionerend te handelen.

Stimulerend door advies te geven aan eigenaars of potentiële bouwheren, of door premies te voorzien voor hergebruik maar ook voor het bewonen van woningen boven winkels. Dit laatste heeft, behalve het voorkomen van verkrotting en het opleveren van extra woongelegenheid, als bijkomend voordeel een grotere sociale controle te bieden buiten de openingsuren van de winkels. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk een extra inkom te voorzien. Dit vraagt echter een dure verbouwing, hier kan de gemeente haar steentje bijdragen.

Sanctionerend door een progressieve leegstandsheffing te innen die consequent opgevolgd wordt door de bouwpolitie of een ambtenaar in zijn functie. Deze gelden kunnen gebruikt worden voor de uit te keren premies.

Specifiek voor Mol-centrum is het belangrijk om in deze visie een duidelijk onderscheid te maken in de bestemming van de panden. Moet de huidige situatie wat betreft de verhouding woonpand – handelspand, behouden blijven?  Welke zones kunnen behouden blijven als winkelzones? Er kan voor gekozen worden om de detailhandel te centreren en de huidige leegstaande panden te heroriënteren naar woongelegenheden. Dit biedt kansen om een aantrekkelijke, dynamische winkelkern te creëren.

Binnen de sociale huisvesting is het nuttig om meer in te zetten op het verwerven van eigendom door eventueel  een vorm van leasing toe te passen. Verder kan er bij de verkoop van gemeentegronden voorrang gegeven worden aan jonge kandidaat – kopers en mensen zonder onroerende bezittingen.

Een interessant nieuw woonmodel is cohousing. Hiermee wordt minder beslag gelegd op de open ruimte, het bevordert de sociale samenhang en het is een uitstekende manier om te komen tot energiezuinige, klimaatvriendelijke woonkernen. Belangrijk hierbij is dat de bewoners aan het hele proces participatief kunnen meewerken . De gemeente kan zulke projecten  stimuleren door faciliterend op te treden en door een wettelijk kader te scheppen. Ook andere nieuwe vormen van samenwonen moeten ondersteund worden door de gemeente, zoals kangoeroewoningen, meegroeiwoningen, levenslang wonen, …

De Vlaamse bouwmeester Leo van Broeck biedt een goede leidraad om een duidelijke kijk te krijgen op onze samenleving in de komende decennia.