Zorg

Goesting in een gemeente die zorg draagt voor al zijn inwoners

De armoede stijgt, daar kunnen we niet omheen. Het aantal mensen dat een leefloon aanvraagt neemt toe en meer en meer mensen maken gebruik van de voedselbank. Hoewel de oorzaken daarvan zijn te vinden in de Vlaamse, nationale en Europese politiek, zijn we als Mols gemeentebestuur verplicht om 100 % in te zetten op de bestrijding van armoede. Een welvarende maatschappij is het aan zichzelf verplicht om te zorgen voor mensen die het minder goed hebben.

  • Molse organisaties als Ons Huis en Actie MIN verrichten waardevol werk op het gebied van armoedebestrijding en moeten alle steun krijgen om hun werking verder te zetten en uit te breiden.
  • Het vinden van een job is vaak moeilijk voor mensen in armoede. Daarom moet de gemeente aan jobcreatie doen in plaats van zoveel mogelijk uit te besteden. Veel jobs die nu door externe firma’s worden uitgevoerd kunnen ook door Molse mensen worden gedaan. Hoe meer werk in eigen gemeente, hoe meer Mollenaars een inkomen hebben. Toch één van de pijlers om armoede tegen te gaan.
  • Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, een subsidie of andere voordelen moeten daar automatisch aanspraak op kunnen maken, niet nadat ze een helse administratieve mallemolen hebben moeten doorlopen. Veel mensen met een laag inkomen weten niet dat ze recht hebben op bv korting op openbaar vervoer, telefonie, vrijstelling van provinciebelasting, verminderd schoolgeld enzovoort. De lokale overheid kan hierin een belangrijke rol spelen om mensen in armoede zo automatisch mogelijk hun rechten en voordelen toe te kennen. Er moet systematisch nagegaan worden welke rechten nog niet toegekend zijn. Het is belangrijk dat hierin samen naar een oplossing wordt gezocht.
  • Een betaalbare en meer toegankelijke gezondheidszorg is essentieel voor mensen met een beperkt inkomen. Gemeente, OCMW en lokale dienstverlening spelen hierin een belangrijke rol. Het oprichten van een wijkgezondheidscentrum kan zorgen voor een kwalitatieve eerstelijnszorg zonder financiële drempel. Ook laagdrempelige psychologische begeleiding past in dit plaatje.
  • De wachtlijst op de sociale woningmarkt blijft groeien. Mensen die geen sociale woning krijgen moeten zich op de private huurmarkt begeven, met soms hoge huurprijzen en een beperkte kwaliteit als gevolg. Een accurate woonbehoeftestudie moet uitwijzen wat de nood is aan sociale woongelegenheid. Het gemeentebestuur moet samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen voor voldoende aanbod van sociale woningen en een onafhankelijke instantie moet waken over de kwaliteit ervan.
  • De eerste stap richting het OCMW is nog voor veel mensen een te grote stap. Vaak ligt de drempel te hoog door een (onterecht) gevoel van schaamte en mislukking. Door de opstart van een Mols ondersteuningsloket* dat antwoorden geeft/zoekt op problemen van alle Mollenaren willen we met MEMO – MEERMOL de drempel verlagen. De volledige Molse bevolking kan zich aanbieden voor informatie over sociale zaken zoals: belastingaangifte, financiële steun, subsidies, …. .

*Ondersteuningsloket

Bij het loket kunnen alle Mollenaren vragen stellen over sociale zaken. De beheerders hiervan zullen de bezoekers begeleiden naar de juiste instantie welke een oplossing kan bieden voor hun probleem. Het loket zelf fungeert dus voornamelijk als algemeen aanspreekpunt voor alle Mollenaren. Dit loket kan bestaan in een digitale en/of fysieke versie.